Advanced Pronunciation 1 (Ngữ âm nâng cao L1)

23:29 Ngày 07 tháng 12 năm 2016

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học :  Ngữ âm nâng cao

 • Lesson 1: “want to” biến âm thành “wanta” , “wansta”, “wanna”;. Luyện tập  với đoạn hội thoại. 
 • Lesson 2: “to” biến âm thành “ta”; “of” nói nhanh thành “a”. 
 • Lesson 3: “going to” biến âm thành “gunna”. Luyện tập vơi đoạn hội thoại.
 • Lesson 4: “You” biến đổi thành “ya”. Luyện tập với đoạn hội thoại.
 • Lesson 5: “ing” biến âm thành “un”. “Are you listening?” biến thành “Ya listenun”.
 • Lesson 6: “Aren’t you” biến âm thành “Aren’t ya”, nhanh hơn thành “Arntcha”. Luyện tập với đoạn hội thoại.
 • Lesson 7: “I have to” biến thành “I hafta”; “I have got to” biến thành “I gotta”. Luyện tập với đoạn hội thoại.
 • Lesson 8: Luyện tập đoạn hội thoại với những biến âm đã học.
 • Lesson 9: Luyện tập 4 lần với mức độ nhanh dần cùng với biến âm. “Do you…” biến thành “Dya….”
 • Lesson 10: “Does he….” Biến thành “dzi….”; “Does she….” Biến âm thành “Dshi….” Luyện tập với đoạn hội thoại.
 • Lesson 11: “Don’t you….” Biến thành “Dontcha….” “Will you….” Biến âm thành “Willya….” “Won’t you….” Biến thành “Wontcha….”
 • Lesson 12: Luyện tập lại “Won’t you….” Biến thành “Wontya….”, nhanh hơn thành “Wontcha….”
 • Lesson 13: “When/What you will….” Biến thành “Whenlya/Whatlya….”. Luyện tập với đoạn hội thoại.
 • Lesson 14: Dùng /t, tǝ/ thay cho “to”, “t” nếu đi sau là nguyên âm phát âm thành “d”. Luyện tập với đoạn hội thoại.
 • Lesson 15: Luyện tập phát âm nhấn trọng âm của một cụm từ.
 • Lesson 16: Ngữ điệu câu hỏi lấy đuôi ( với câu hỏi ngắn nhanh và lên cao; với câu xác nhận dài và xuống”
 • Lesson 17: Biến tố làm khác biệt về nghĩa. Ví dụ: “pretty, like”
 • Lesson 18: Một số cách giảm bớt trong ngôn ngữ nói. Ví dụ “Does he” biến thành “Duzzy”
 • Lesson 19: Nhấn mạnh vào từ thứ 2 trong những cụm từ miêu tả. Luyện tập với một câu chuyện đơn giản.
 • Lesson 20: Luyện tập với câu chuyện nhấn mạnh vào từ thích hợp.
 • Lesson 21: Sự rút ngắn với một số mẫu câu trong ngôn ngữ nói Part 1.
 • Lesson 22: Sự rút ngắn với một số mẫu câu trong ngôn ngữ nói Part 2.
 • Lesson 23: Sự rút ngắn với một số mẫu câu trong ngôn ngữ nói Part 3.
 • Lesson 24: Luyện tập với một câu cụ thể, phụ thuộc vào cách nói mà nghĩa của câu thay đổi.
 • Lesson 25: Luyện tập lại các biến âm đã học với ví dụ cụ thể.
 • Lesson 26: Luyện tập cách lên giọng từng cấp độ với câu miêu tả trong một câu chuyện.
 • Lesson 27: Cách sử dụng “it” và “at”.
 • Lesson 28: Phân biệt “perfect” khi là tính từ và khi là động từ, chú ý về trọng âm.
 • Lesson 29: Phân biệt “accent” khi là danh từ và khi là động từ, chú ý về trọng âm.

GĐ1 - SE Basic

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay

GĐ2 -SE Intermediate

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay

GĐ3 -SE Advanced

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay