Communication - Advanced (Giao tiếp nâng cao)

14:05 Ngày 25 tháng 11 năm 2016

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Communication - Advanced (Giao tiếp nâng cao)

 • Lesson 1: Khởi động 01 Repeat & Role Play
 • Lesson 2: Khởi động 02 Repeat & Role Play
 • Lesson 3: Khởi động 03 Repeat & Role Play
 • Lesson 4: Khởi động 04 Repeat & Role Play
 • Lesson 5: Khởi động 05 Repeat & Role Play
 • Lesson 6: Khởi động 06 Repeat & Role Play
 • Lesson 7: Advanced Communication With Clip 1 Snuffy
 • Lesson 8: Advanced Communication With Clip 2 Squirrls
 • Lesson 9: Advanced Communication With Clip 3 Cat Dentist
 • Lesson 10: Advanced Communication With Clip 4 Liam's Revenge
 • Lesson 11: Advanced Communication With Clip 5 New Locks.
 • Lesson 12: Advanced Communication With Clip 6 Instagram Down
 • Lesson 13: Advanced Communication With Clip 7 Time Machine
 • Lesson 14: Advanced Communication With Clip 8 Oblivious
 • Lesson 15: Advanced Communication With Clip 9 Spoliers
 • Lesson 16: Advanced Communication With Clip 10 Forgive us
 • Lesson 17: Advanced Communication With Clip 11 House Explode.
 • Lesson 18: Advanced Communication With Clip 12 Great Man
 • Lesson 19: Advanced Communication With Clip 13 The two of us
 • Lesson 20: Advanced Communication With 14 Clip Poverty
 • Lesson 21: Advanced Communication With Clip 15 Taste Testers
 • Lesson 22: Advanced Communication With Clip 16 more than you need
 • Lesson 23: Advanced Communication With Clip 17 Inflight Snack
 • Lesson 24: Advanced Communication With Clip 18 You get bored....
 • Lesson 25: Advanced Communication With Clip 19 Nice Boat
 • Lesson 26: Advanced Communication With Clip 20 On the Inside
 • Lesson 27: Advanced Communication With Clip 21 Like a Kid
 • Lesson 28: Advanced Communication With Clip 22 Hey guys...
 • Lesson 29: Advanced Communication With Clip 23 My shell is brown..
 • Lesson 30: Advanced Communication With Clip 24 Devour.
 • Lesson 31: Advanced Communication With Clip 25 One liners

GĐ1 - SE Basic

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay

GĐ2 -SE Intermediate

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay

GĐ3 -SE Advanced

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay